Všeobecné obchodní podmínky

Petra Gallová, IČ: 06769586

Adresa: Doubecká 141, Žernovka, 25162 Mukařov

Telefon: 724 716 365

Web: https://www.levandulova.eu                                                                                    

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb a poradenství, Petrou Gallovou, IČ: 067 69 586, v provozovně Doubecká 141, Žernovka, 251 62 (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient).

1.2 Provozovatel poskytuje masážní služby a poradenství na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, alespoň 24 hodin před zahájením masáže a poradenství.

2.3. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru

2.4. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů.

2.5. Doprovod a přístupnost
Dětem a mladistvým do18 let jsou služby poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

2.6. Osobní věci a cennosti
Klient má možnost si své cennosti na vyžádání uzamknout v místnosti, kde je masírován. V případě, že tak neprovede, pak provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta během masáže i po masáži neručí.

2.7. Informovaný souhlas zákazníka
Klient je před první masáží a poradenstvím informován o zdravotních rizicích, indikacích, kontraindikacích, popř. s postupem terapie. Pokud  se rozhodne masáž a poradenství podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Není-li si zákazník jistý svým zdravotním stavem, poradí se se svým ošetřujícím lékařem.

2.8. Ceník masáží a poradenství
Ceník masáží je k dispozici na webových stránkách a k nahlédnutí v provozovně. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Provozovatel není plátcem DPH.

3. Dárkový poukaz

3.1. Použití dárkového poukazu. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

3.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem v provozovně.

3.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti.

3.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje. Služby masážního studia je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

4. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

5. Závěrečná ustanovení


5.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 17. 5. 2018.